Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas
I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. branżowej szkoły I stopnia, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

 

 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do pierwszej klasy publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14 do 30 maja 2018 r.

Od 6 do 15 lipca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej oraz oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Od 2 do 11 maja 2018 r.

Od 6 do 9 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Przeprowadzanie próby sprawności fizycznej

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym

Do 25 maja 2018 r.

Do 12 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 22 do 26 czerwca 2018 r.

--

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 28 czerwca 2018 r.

Do 17 lipca 2018 r.

Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2018 r. godz.12.00

3 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
(z zachowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy
o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Do 7 sierpnia 2018 r. do godz.15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 lipca 2018 r. o godz. 12.00

8 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 9 lipca 2018 r.

Do 11 sierpnia 2018 r.

 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I szkół policealnych,
    z wyjątkiem szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 do 14 czerwca 2018 r.

Od 28 czerwca do 4 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie

Od 19 do 20 czerwca 2018 r.

Od 5 do 6 lipca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 22 czerwca 2018 r.

Do 11 lipca 2018 r.

Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

26 lipca 2018 r. o godz. 12.00 (z zachowaniem art. 20zc. ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca 2018 r.
o godz. 12.00

2 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 30 czerwca 2018 r.

Do 6 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla