Szkolny zestaw tematów prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego


1. Podaj literackie przykłady zwycięstwa miłości nad nienawiścią, prawdy nad kłamstwem, uczucia nad rozumem. Rozwijając temat, odwołaj się do 3-4 przykładów literackich.
2. Motyw dziecka w literaturze polskiej - omów na wybranych 3-5 przykładach literackich.
3. Przedstaw motyw śmierci w literaturze oraz sztuce XIX i XX wieku ( Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Medaliony, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kot w pustym mieszkaniu, Inny świat).

4. Omów przykłady wykorzystania postaci, motywów, wątków z mitologii greckiej w utworach różnych epok (np. bohater typu prometejskiego w romantyzmie, tytuł „ Syzyfowe prace", poezja Herberta, Odprawa posłów greckich, Wciąż o Ikarach głoszą).

5. Opowiedz o świecie duchów, zjaw, widmach, upiorach w utworach literackich. Omów ich funkcje i relacje (np. Hamlet, Makbet, Dziady, Ballady Mickiewicza, Kordian, Wesele, Nie- boska komedia, Faust, Mistrz i Małgorzata).
6. Różnorodne ujęcie motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.
7. Różne obrazy ogrodów w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach(Biblia, Pan Tadeusz, Tajemniczy ogród, wiersze).
8. Rola poety w poezji w życiu narodu (omów temat na przykładzie kilku wybranych utworów i twórców z różnych epok).
9. Samotnicy z wyboru i z konieczności. Rozważ problem, odwołując się do wybranych twórców i bohaterów literackich różnych epok (np. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, św. Aleksy, św. Franciszek, Konrad Wallenrod, Tomasz Judym).
10. Sens i wartość cierpienia w wybranych utworach literackich (np. Biblia, Kordian, Nie- boska komedia, Wieża, literatura wojny i okupacji).
11. .Przedstaw motyw rycerza i rycerskiej walki, serio i parodystycznie, w wybranych utworach z różnych epok (np., Roland, Tristian, Zbyszko, Jurand, Skrzetuski, Kmicic, Don Kichot, Papkin, Zagłoba).
12. Przedstaw różne ujęcie tematu miłości w literaturze XVI i XVII w. (np. J. Kochanowski, M. Sęp- Sarzyński, J.A. Morsztyn, D. Naborowski, J.Ch. Pasek, Szekspir, Cervantes, Corneille i inne).
13. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu ( utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, E. Orzeszkowej, B. Prusa, i H. Sienkiewicza).
14. Portret Polaków w dramatach romantyków i neoromantyków (III cz. Dziadów, Kordian Wesele, inne).
15. Jakie funkcje ideowe i artystyczne pełni w literaturze i sztuce romantyzmu przyroda? Omów na wybranych przykładach (np. Sonety Krymskie, Pan Tadeusz, Grób Agamemnona, Giaur, ballady romantyczne, Hymn o zachodzie słońca, muzyka Chopina, malarstwo Orłowskiego, J. Turneta, i inne).
16. Przedstaw bogactwo i różnorodność tematów literatury romantycznej (np. patriotyzm, miłość, przyroda, historia,).
17. Scharakteryzuj gatunek literacki balladę. Jaką rolę odegrał ten gatunek na przestrzeni wieków- od średniowiecza do współczesności ( F. ViIlon, ballada romantyczna, B. Leśmiana, i inne).
18. Ewolucja dramatu od antyku po współczesność. Rozwiń na przykładach (np. Antygona, Makbet, dramat romantyczny, modernistyczny i awangardowy: Szewcy, Tango, Kartoteka).
19 Zaprezentuj utwory współczesności, których tematem jest miniony wiek XX. Jakie prawdy o nim i w jaki sposób wyrazili twórcy? (np. W. Szymborska, Cz. Miłosz, T. Rózewicz, S. Mrożek, A. Szczypiorski, M. Hłasko i inni).
20. Jednostka wobec władzy w literaturze XX wieku.Omów na wybranych przykładach ( np.S. Żeromski, Witkacy, Herling - Grudziński, Kafka, Konwicki, Bułhakow,inni).
21. Źródła i sens buntu wybranych bohaterów literackich (np. Antygona, Prometeusz, Giaur, Konrad Wallenrod, Konrad a Dziadów).
22. Omów dosłowną i symboliczną wymowę obrazów śmierci w wybranych utworach literackich (np. Pieśń o Rolandzie, Legenda o św. Aleksym, Pan Tadeusz, Chłopi, Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski i inne).
23. Omów i oceń obrazy rewolucji w co najmniej trzech wybranych utworach ( np. Nie- boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy).
24. Rola hymnów narodowych oraz pieśni patriotycznych w kształtowaniu postaw i świadomości Polaków (np. Mazurek Dąbrowskiego, Bogurodzica, Rota, Boże coś Polskę,
Warszawianka, Jak długo na Wawelu, Marsz Polonia).
25. Problem holokaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się do dowolnie wybranych utworów.
26. Omów utwory literackie, w których przestrzenią życia bohaterów jest miasto ( np. Lalka, nowele pozytywistyczne, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Granica, Ferdydurke, Początek i
inne).
27. Omów postawy ludzi wobec sytuacji ekstremalnych w utworach z różnych epok ( np. Lord Jim, Inny świat, Medaliony, Opowiadania Borowskiego, Rozmowy z katem, Zdążyć przed Panem Bogiem, Początek).
28. Motyw pracy w wybranych utworach pozytywizmu, Młodej Polski i XX- lecia międzywojennego (np. Nad Niemnem, Lalka, Chłopi, Ludzie bezdomni, Zmierzch, Noce i dnie, Doktor Piotr, inne)
29. Obrazy obrzędów ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach (II i Iv cz. Dziadów, ballady romantyczne, Pan Tadeusz, Chłopi, Wesele, inne).
30. Przedstaw konflikt pokoleń w wybranych utworach różnych epok literackich ( np. Nad Niemnem, Tango, Ferdydurke, Oda do młodości - Do młodych, inne).
31.Dokonaj porównania wybranego dzieła literackiego i jego adaptacji filmowej ( np. Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Qvo vadis, inne).
32. Podróże do celu i donikąd - przedstaw motyw podróży w literaturze różnych epok ( np. Odyseja, Ludzie bezdomni, Lalka, Podróże Guliwera, Sonety krymskie, Lord Jim, inne).
33. Przedstaw różne ujęcia tematu „ wieś" w literaturze polskiej. Czym jest i czemu służy idealizacja w utworze literackim ? Omów na konkretnych przykładach ( np. Żywot człowieka poczciwego, Pieśń świętojańska, Przedwiośnie, Noce i dnie, Żeńcy, Chłopi, nowele pozytywistyczne).
34. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza ( np. J.Kochanowskiego, A Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Bułhakowa, F.Kafki,i innych).
35. Omów rolę motywów tatrzańskich w literaturze polskiej ( np. A.Asnyk, K. Przerwa - Tetmajer, J. Kasprowicz, J. Przyboś, i inni).
36. Omów motyw nawrócenia i pokuty w utworach literackich (np.w Biblii, Panu Tadeuszu, Potopie).
37. Samotność jednostki w świecie. Przedstaw, odwołując się do trzech dowolnych utworów
literatury (postać człowieka samotnego).
38. Wizerunek kobiet w literaturze; Przedstaw cztery (5) kreacje z różnych epok (np, Antygona, Telimena, Izabela Łęcka, Madame Bovary, Jagna Boryna).
39. Zaprezentuj dwa szczęśliwe i dwa nieudane małżeństwa w wybranych utworach literackich (np. szczęśliwe: J.U Niemcewicz - Powrót posła, M. Dąbrowska - Noce i Dnie, nieszczęśliwe: Korczyńscy w Nad Niemnem i Ziembiewiczowie z Granicy, inne).
40. Omów motyw wesela w wybranych utworach literatury polskiej (np.Pan Tadeusz, Wesele, Chłopi, Tango).
41. Zaprezentuj polskich pisarzy i poetów - laureatów Literackiej Nagrody Nobla oraz ich dorobek. Jakie wartości utworów zdecydowały o przyznaniu im tego zaszczytnego wyróżnienia.
42. Przedstaw trzy najciekawsze małżeństwa literackie w wybranych utworach różnych epok (np. Niechcicowie, Korczyńscy, Zimbiewiczowie).
43. Problem zdrady w decyzjach moralnych wybranych bohaterów literackich (np.Makbet, Ganełon, Konrad Wallenrod, Kmicic, Radziwiłłowie, Piotr Obarecki, Zimbiewicz, inni).
44. Relacje rodziców i dzieci w literaturze polskiej i obcej. Omów problem na wybranych przykładach (E. Orzeszkowa, - Nad Niemnem, M. Dąbrowska - Noce i dnie, G. Zapolska - Moralność Pani Dulskiej. Z. Nałkowska- Granica).
45. Motyw domu w literaturze (i sztuce).Rozważ problem na wybranych przykładach ( J.Kochanowski - Fraszki, Powrót Posła, Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Noce i dnie, Przedwiośnies Ferdydurke, inne).
46. Wizja końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na przykładzie wybranych dzieł (np. Biblia - Apokalipsa, Hymny Kasprowicza, Szewcy Witkacego, poezja Gajcego, Baczyńskiego, Miłosza, Czechowicza).
47. Miłość spełniona, ale zerwana. Rozważ problem na wybranych przykładach: Konrad Wallenrod, Nie - Boska komedia, Ludzie bezdomni, Lord Jim.
48. Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze. Rozważ problem na wybranych przykładach, (np. Szekspir - Romeo i Julia, Tristian i Izolda, Cierpienia młodego Wertera, lalka B,Prusa ).
49.Tradycyjne i awangardowe ujęcie polskiego dworku w wybranych utworach literackich ( np. Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Przedwiośnie, Ferdydurke, Noce i Dnie, inne).
50.Na podstawie literatury polskiej i obcej zaprezentuj galerię postaci zabawnych i wskaż źródła ich komizmu ( Tartuffe, Orgon, Szarmancki, Starościna, Gadulski Albin, Gustaw, Papkin, Zagłoba i inni).
51 .Od Antygony do Tamasza Judyma - problem tragicznego wyboru w życiu bohaterów literackich różnych epok.
52. Bohaterowie literaccy, których oskarżasz. Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
53. Literackie kreacje samotników. Omów na przykładach z różnych epok.
54. Miłość i jej oblicza. Omów na przykładzie literatury wybranych epok.
55. Literackie małżeństwa. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
56. Od świętej do wampa. Przedstaw wizerunki kobiet w utworach literackich różnych epok.
57. Motyw zbrodni i kary - omów na wybranych przykładach.
58. Od Maryi po Dulska. Przedstaw różnorodne wizerunki matek w literaturze.
59. Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec życia. Rozważ na wybranych przykładach z
różnych epok.
60. Od Rolanda do Lorda Jima - omów wzór średniowiecznego rycerza i jego ewolucję w literaturze późniejszych epok.
61. Nagroda Nobla w literaturze polskiej i światowej. Omów na przykładzie dwu wybranych utworów.
62.Inni niż wszyscy. Przedstaw problem indywidualizmu jednostki i jego skutków odwołując się do wybranych utworów.
63. Omów, na czym polega ludowy i romantyczny charakter „ Ballad i romansów" oraz
„IV cz. Dziadów”.
64. Wojna i okupacja w świetle poezji polskiej lat 1939-1945.0mów na podstawie utworów K. I. Gałczyńskiego , Wł. Broniewskiego, L. Staffa itd.
65. Władza i jej wpływ na jednostkę. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.
66. Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych
67. Kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw kreacje z różnych epok.
68. Kochane i wyrodne dzieci w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach
69. Dlaczego „ Lalkę" nazwano „ powieścią o straconych złudzeniach" lub „ dotyczącą
wielkich pytań epoki". Określ rolę tej powieści jako zbiorowego portretu Polaków II połowy XIX wieku.
70. Bohater romantyczny walczy o wolność swej Ojczyzny. Wykaż w jaki sposób i z jakim skutkiem.
71. Przyroda ukazana przez impresjonistów w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
72. Przedstaw postawy światopoglądowe ludzi końca XIX wieku na przykładzie wierszy Tetmajera, Staffa i Kasprowicza.
73.Wyjaśnij rolę motywu tańca i wesela w wybranych dziełach literackich.
74. Programy poetyckie Skamandrytów i awangardy krakowskiej w oparciu o twórczość wybranych przedstawicieli tych grup i omów je i oceń ich rolę w przemianach poetyki w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego.
75. Motywy kultury Wschodu w literaturze polskiej. Omów ich funkcje i charakter na wybranych przykładach.
76. Symbol jako główny środek obrazowania poetyckiego w literaturze Młodej Polski-przedstaw na przykładzie twórczości wybranych poetów polskich i np. francuskich.
77. Scharakteryzuj średniowieczne wizje zaświatów w oparciu o twórczość pisarzy tej epoki.
78. Dialog wybranych twórców literackich z filozofami. Przedstaw na wybranych przykładach.
79. Anioł i demon. Różne kreacje kobiet w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
80. Eksperymenty językowe w poezji i prozie XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
81. „Dziady" cz. III Adama Mickiewicza dramatem o męczeństwie narodu polskiego i przepowiednią jego wyzwolenia- omów wizję Polski-Mesjasza narodów i oceń jej znaczenie w literaturze romantycznej.
82. Motyw drzewa w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach z dwóch różnych epok.
83. II wojna światowa ukazana we współczesnej literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
84. Ukaż oblicza apokalipsy w literaturze na wybranych przykładach.
85. Czy „Potop” krzepi serca, czy „karmi Polaków stekiem naiwnych iluzji"- podejmij próbę dokładnej oceny roli „Trylogii" w kształtowaniu literackich gustów Polaków.

86. Motyw podróży, wędrówki do celu i donikąd. Omów na podstawie wybranych utworów.
87. Omów wpływ filozofów na literaturę Młodej Polski.
88. Przyroda ukazana przez impresjonistów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
89. Historia Polski przedstawiona w malarstwie i literaturze XIX wieku. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł.
90. Człowiek wobec Boga, życia, śmierci. Omów na wybranych przykładach z trzech epok.
91. Nowatorstwo widzenie wojny i opowiadania o niej w „Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego.
92. Metamorfozy bohaterów romantycznych, czyli dorastanie do....czego?
93. Przedstaw biblijne inspiracje w literaturze i malarstwie wybranych epok.
94. Cierpienie i ofiara- omów ten uniwersalny temat na przykładzie wybranych dzieł literackich.

Copyright ZSP2, Nowa Sól

Joomla templates by a4joomla